fbpx

APIA vizeaza carnetele de rentier agricol

Green Check Mark SymbolPentru a primi ajutoarele pe 2012 fermierii trebuie să îşi vizeze carnetele de rentier agricol.

01 Martie 2013

11:20

Între 01 Martie – 31 August 2013 APIA Bihor derulează campania de vizare a carnetelor de rentier agricol ale fermierilor din judeţ.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

 La avizarea cernetului trebuie avute următoarele documente:

  •  carnetul de rentier agricol
  • contractul de arendare
  • actul de identitate în original
  • document coordonate bancare (opţional)
  • decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

  • actul de identitate în original şi în copie
  • procura specială/autentificată/curatelă, în original şi în copie

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la APIA  carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

În cazul în care beneficiarii rentei agricole deţin documente care fac obiectul acordării rentei viagerea agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2012, trebuie să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2012. Dacă s-a depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic.