fbpx

Bani pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui

vaca lapteFermierii bihoreni pot beneficia de sprijinul financiar al APIA.

 

20 Februarie 2014

16:13

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Bihor face precizări cu privire la acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

Conform HG 859/2013 beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt formele asociative constituite în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, formate de crescătorii de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte.

Sprijinul se acordă pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu o capacitate de maximum 1.000 litri/ unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună.

Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică beneficiarilor în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, pentru asigurarea livrării laptelui materie primă spre procesare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • fac parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui;
 • vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă prevăzută la lit. a) sunt înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor;
 • forma asociativă prevăzută la lit. a) nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Cuantumul sprijinului financiar este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare. În cazul beneficiarilor care achiziţionează tancuri de răcire a laptelui cu o capacitate mai mică de 1.000 litri, cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis, se corelează proporţional cu capacitatea tancului de răcire.

Pentru obţinerea avizului prealabil în vederea achiziţionării tancurilor de răcire a laptelui, formele asociative depun cereri iniţiale la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, se pot depune şi în perioada 10 februarie – 15 aprilie 2014 însoţite de următoarele documente:

 • copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui pentru membrii săi;
 • centralizator cu membrii formei asociative, care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte;
 • copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative;
 • hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui şi prin care membrii se angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, menţin numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării ajutorului şi nu schimbă destinaţia utilizării tancului/tancurilor de răcire.

După obţinerea avizului favorabil, formele asociative depun la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, până la 15 mai 2014, următoarele documente:

 • document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative în Registrul naţional al exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
 • documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie de către aceasta a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt valabile pentru toată perioada funcţionării investiţiei realizate;
 • factura fiscală de achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui din care să reiasă valoarea de achiziţie a acestuia/acestora;;
 • document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.

Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele şi întocmesc Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se transmite la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 31 mai 2014, împreună cu documentele emise de primărie, din care reiese punerea la dispoziţie de către aceasta, în condiţiile legii, a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia/acestora.

Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică datele înregistrate în Registrul special de evidenţă a solicitanţilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, comunicat de primării, şi întocmesc Lista solicitanţilor eligibili, aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar pentru fiecare solicitant în parte şi întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Beneficiarii schemei, care au sediile sociale înregistrate pe teritoriul judeţului Bihor, vor depune autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a tancului/tancurilor de răcire a laptelui la centrul judeţean Bihor al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului/tancurilor de răcire a laptelui.

transmite Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.