fbpx

APIA acorda agricultorilor ajutoarele pentru motorina

ApiaAnunț important pentru toți agricultorii județului Bihor.

 

02 Decembrie 2013

16:44

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează potenţialii beneficiari că data limită de depunere a cererilor de acord prealabil aferente anului 2013 pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură este 13 Decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererile se depun în perioada 01 – 31 Decembrie 2013.

Posibilii beneficiari a căror exploataţii agricole sunt situate pe teritoriul judeţului Bihor, cei care au  depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau cererile conform H.G. nr. 408/2010 şi O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare la APIA Bihor vor depune cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare la APIA Centrul Judeţean Bihor, Oradea, str. Matei Corvin nr. 1. Până la 29 Noiembrie 2013 la APIA Bihor au fost depuse 109 cereri.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice și persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, după cum urmează:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi/te în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;

d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

De asemenea menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare și sa nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli menţionaţi mai sus care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele – vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare – în care îşi desfăşoară activitatea:

a)să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (să deţină ID fermier);

b)să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;

c)să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după caz;

d)să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz;

e)suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

f)să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g)să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către APIA Centrul Judeţean Bihor, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate și utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014 în limita cantităţilor maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură este de la 10 Octombrie 2013 până la data de 30 Septembrie 2014. Vreau să atrag atenţia că persoanele fizice au obligația ca în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;  în acest sens vor prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.

Beneficiarii au obligaţia să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciză redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale.

informează Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.