fbpx

APIA primeste cererile de rambursare a ajutorului de stat pentru motorina utilizata in trimestrul II

APIA BIhorAgricultorii bihoreni își pot depune cererile de combustibil la APIA.

 

08 Iulie 2014

16:06

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează potenţialii beneficiari că în perioada 01 – 31 Iulie 2014 se pot depune cererile de rambursare aferente ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul II al anului 2014.

Posibilii beneficiari a căror exploataţii agricole sunt situate pe teritoriul judeţului Bihor, cei care au  depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau cererile conform H.G. nr. 408/2010 şi O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare la APIA Bihor vor depune cererea de rambursare la APIA Centrul Judeţean Bihor, Oradea, strada Matei Corvin nr. 1 însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate aferente trimestrului II 2014 şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2014, cantităţile de motorină pot fi achiziţionate integral sau în tranşe, în funcţie de opţiunea beneficiarilor ajutorului de stat prin rambursare, iar plata ajutorului de stat se acordă eşalonat, prin cele 3 cereri de plată trimestriale, care pot cuprinde fiecare maximum 1/2 din cantitatea totală de motorină calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ. (art. 5 alin. 3³ Ordin MADR nr. 1229/2013)

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii in lei a accizelor in anul 2014 este 1 EURO= 4,7380 lei. Astfel este 379,395 euro/1000 litri, respectiv 1,7975 lei/litru motorina.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice și persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, după cum urmează:

  • producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi/te în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
  • producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
  • organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;
  • organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

De asemenea menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare și sa nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli menţionaţi mai sus care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele – vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare – în care îşi desfăşoară activitatea:

  • să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (să deţină ID fermier);
  • să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
  • să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după caz;
  • să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  • suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
  • să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g)să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

De asemenea, odată cu cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă trimestrului II 2014 – sector vegetal se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha)(art. 5 alin. 4 din Ordin MADR nr. 1229/2013)

Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate și utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014 în limita cantităţilor maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Beneficiarii au obligaţia să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciză redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. De asemenea, au obligaţia să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferenţiată) şi a suprafeţei totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantităţii de apă ori cazurile excepţionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-au solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat.

transmite Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.